Landing Page: Com fer que sigui perfecte?
1 març, 2024

Quan ens referim a la landing page, estem abordant un dels punts més crítics en qualsevol procés d’atracció d’audiència a l’entorn del màrqueting i la venda digital.

 

Què és una Landing Page?

Una landing page és un lloc web amb una finalitat molt clara: aconseguir les dades d’una persona i la seva acceptació expressa per a poder considerar que, el que fins a aquest moment era un simple candidat es transforma en un lead. En conseqüència, una landing és l’espai concret al qual procurem que arribin els candidats perquè, amb la seva acció expressa, es transformin en autèntiques oportunitats de venda en sentit ampli.

 

La Landing Page en el procés de compra-venda

Una landing es converteix, per tant, de manera molt clara, com una de les fases típiques d’un funnel construït per a aconseguir aquest objectiu, captar leads qualificats i de qualitat, però també és vàlid el concepte de landing pagequan aquest lloc web forma part del procés de venda de determinat producte o servei a través d’una campanya o promoció. Amb un parell d’exemples entendrem millor que és una landing i com és la seva utilitat en funció d’un dels grans objectius indicats, i a partir d’aquí, exposarem quals són les diferents eines utilitzades perquè la seva eficàcia sigui el més alta possible, tenint en compte que, com s’indicava, mentre culmina un procés, ja sigui de captació o de venda, és determinant per a considerar el seu resultat com un èxit o un fracàs.

“Una landing es converteix, per tant, de manera molt clara, com una de les fases típiques d’un funnel”

Anem amb un primer exemple: Imaginem una empresa d’Assessoria o Consultoria empresarial. Aquesta Assessoria, especialitzada per exemple en Dret Fiscal, desitja captar nous clients aprofitant un canvi normatiu en els impostos, per exemple, relatius a la fiscalitat de la successió de l’empresa familiar. L’Assessoria opta per crear un webinarespecífic relatiu a aquesta temàtica amb el qual donar-se a conèixer al públic objectiu i atreure potencials clients. Per a això, en la part alta del funnel pot “moure” la promoció d’aquesta sessió en RRSS (per exemple, Linkedin en aquest cas de B2B), pot aliar-se amb algun col·laborador que li permeti multiplicar la difusió i, fins i tot dotar de més valor a la sessió, o podria fins i tot promocionar la sessió mitjançant anuncis de pagament en Portals especialitzats, Newsletter, etc.

Aquesta part del funnel, la part més alta, és una obsessió permanent, perquè és cert que quant millor s’executi, major serà el volum de trànsit i, en conseqüència, major serà el nombre de potencials leads aconseguits. Ara bé, superada aquesta fase inicial, és crucial planificar com facilitem l’aterratge d’aquest candidat en els nostres dominis i, és aquí on la landing page, el lloc web on derivo aquest trànsit que pot entrar en la part més alta del funneli que tant d’esforç ens ha suposat, realment es consolida.

Una proposta de valor molt atractiva i molt ben promocionada, dirigida al públic objectiu que realment interessa, pot anar-se al trast si la pista d’aterratge no està en condicions.

L’Assessoria de l’exemple, per tant, ha de posar la seva màxima obstinació en que la landing de l’acció tanqui el cercle sense fissures. La landing, que normalment i per simplificar, ha d’incloure una descripció breu i senzilla del que oferim i un formulari de recollida de dades, és per tant el punt clau. Si l’interessat en el webinar ha arribat a la landing, és perquè està interessat a inscriure’s, i per tant cal posar-li-ho molt fàcil, amb una landing clara, neta, sense interferències d’altres assumptes, amb una càrrega ràpida, que atorgui confiança.

“Una proposta de valor molt atractiva i molt ben promocionada, dirigida al públic objectiu que realment interessa, pot anar-se al trast si la pista d’aterratge no està en condicions

Les landing pages, com ja es va comentar, també són molt útils per a determinades campanyes o promocions de productes o serveis, per tant, amb una comesa diferent a l’il·lustrat en l’exemple anterior, però amb una filosofia similar. Imaginem una empresa fabricadora de bicicletes que vol promocionar determinat model. Usualment pot recórrer a la publicitat online típica, suposem un bàner en una revista especialitzada, però l’enllaç d’aquest bàner ens porta a una landing concreta i exclusiva de la promoció i no a la web general de l’empresa, encara que aquesta sigui una botiga online. Aquesta landing específica de la promoció, diferent, insistim, del lloc web global, persegueix que el client s’enfoqui en el producte promocionat, evitant que es despisti amb altres ofertes i procurant que se centri en adquirir aquest producte. Arribats a aquest punt, regeixen les mateixes normes que per a l’exemple que hem vist abans, respecte a la claredat, senzillesa, rapidesa, confiança etc., com a aspectes que condicionen clarament la conversió final.

Amb aquest últim exemple queda clar també que la landing, per definició, és un lloc diferent a la web corporativa o global, però també seria aplicable en el primer exemple. La landing és sempre, un espai diferent, separat del lloc web.

“Aquesta landing (…) persegueix que el client s’enfoqui en el producte promocionat, evitant que es despisti amb altres ofertes i procurant que se centri en adquirir aquest producte”

Molt s’ha escrit i analitzat sobre els aspectes que poden condicionar la qualitat d’una landing, fins al punt de trobar desenes de consells útils que ens ajudaran a aconseguir la màxima efectivitat possible.

 

Què és el que hem de fer perquè la nostra Landing sigui perfecte?

Primer, cal tenir clar què considerem una landing perfecta quan es produeix una cosa molt senzilla, però que a vegades no s’ha definit clarament i que significaria transformar aquella qüestió genèrica en una altra més concreta:compleix la landing l’objectiu que tenim?

L’objectiu perseguit és un element clau per a avaluar una landing, i això fa referència tant a l’objectiu genèric com a uns altres més concrets. Així doncs, una landing serà perfecta si ens permet “captar” leads de qualitat i en quantitat suficient a la que ens havíem proposat. Si l’objectiu de la nostra landing no és captar leads, sinó que té una altra finalitat, és tan senzill com comparar si els resultats obtinguts són els esperats o, almenys suficients.

“L’objectiu perseguit és un element clau per a avaluar una landing”

És necessari tenir en compte una sèrie de consideracions que poden contribuir clarament a la perfecció de la teva landing i en aquest sentit, podem agrupar aquestes consideracions en diferents grups segons sigui la seva finalitat, com veurem més endavant. Una landing necessita transmetre determinades sensacions a qui aterri en ella, i per a això cal prendre certes mesures que afecten la forma de la pròpia landing, sense oblidar que en el fons el que hem de procurar és “vendre”. Estem davant un autèntic procés de compra i per tant no és capritxós que a la persona que aterra en la landing li diguem “comprador”, encara que ho sigui en sentit ampli i sigui quin sigui l’objectiu que pretenem aconseguir.

“Una landing necessita transmetre determinades sensacions a qui aterri en ella (..) Estem davant un autèntic procés de compra”

Si el que volem és captar un lead de qualitat, necessitem convèncer al comprador perquè ens cedeixi les seves dades i accepti entrar expressament en el nostre embut de vendes. Aquesta consideració de la landingcom a aparador final del procés de compra fan molt fàcil comprendre les mesures que cal prendre per a aconseguir la major perfecció possible d’aquella, i en el fons ens convida a recórrer a prendre decisions on el sentit comú i l’empatiasón aspectes clau. Sent així, identifiquem diferents característiques fonamentals:

  • En general una landing ha de ser MONOTEMÀTICA, i això implica que la persona que arriba a ella percebi que se li està parlant just del que espera que se li parli. Ni més ni menys. Estem en la fase final d’un procés de decisió que requereix que el “comprador” no rebi interferències que li portin a replantejar-se la decisió que s’està a punt de prendre i que, en general, consisteix a emplenar un formulari i arrencar un Call To Action.
  • La CLAREDAT de la landing és un aspecte clau. En general, estem parlant d’usar fons clars o blancs perquè són més efectius, però també usar fonts grans i fosques per al contrast adequat amb els fons clars. El que es busca és captar l’atenció de qui està en ella, però sobretot, que el lector no tingui dubtes del que se li transmet, i això implica que sigui fàcilment llegible i clarament comprensible.
  • La CONFIANÇA és un altre element clau en un procés de compra i per tant també ho és en nostra landing. La confiança és tan crucial que afecta el disseny global de la landing. De fet, una persona que aterra en la nostra landing ha de ser capaç de confiar en no més de cinc segons. Si necessita més temps per a confiar, més possibilitats hi ha que surti d’ella. Per a generar aquesta confiança global, uns textos senzills, clars, així com una gramàtica perfecta, sens dubte ajuden. Per descomptat també contribueixen la inclusió d’elements vinculats amb la pròpia seguretat de la pàgina, com ara inclusió de política de privacitat i seguretat així com termes i condicions.
  • La RAPIDESA de càrrega és un altre aspecte clau. Per molt perfecta que sigui una landing, si triga més de 3 segons a carregar el seu contingut, ens servirà de molt poc. La velocitat de càrrega és un aspecte que cal revisar constantment.
  • Les EVIDÈNCIES són en general, un bon recurs, especialment quan el que oferim és un producte o servei, més enllà d’un lead qualificat. Quan parlem d’evidències, ens referim a elements complementaris que, sense abusar, poden acabar d’influir en la decisió de compra. Les ressenyes d’altres usuaris, per exemple, són recursos que funcionen i que contribueixen a generar aquesta confiança global a la qual ja ens hem referit. D’igual manera, la inclusió de referències al producte o servei en notes de premsa, en un format amigable, també sumen.
  • Els complements AUDIOVISUALS són elements que poden contribuir a la decisió positiva de compra i per tant al compliment de l’objectiu. L’equilibri aquí és fonamental, en certa manera, similar a l’ús de les evidències. L’abús d’imatges i vídeos pot ser determinant per a provocar la fugida del comprador, però, d’altra banda, és cert que l’ús d’alguna imatge o vídeo, finament seleccionats, poden contribuir a generar un disseny de confiança i de qualitat percebuda.
  • ADAPTACIÓ Al MITJÀ i especialment atenció a la versió MOBILE. És evident, tenint en compte el lideratge del mòbil com a instrument principal d’accés a Internet, que una landing no adaptada a MOBILE, perd un percentatge enorme de convertir-se en un aparador efectiu que ajudi a culminar el procés de compra. Però, atenció també a la versió PC o Tauleta. No es pot descurar per a aprofitar al màxim tot el trànsit. En tot cas, en les unes o les altres versions, una landing que no necessiti un ús excessiu de scroll sol ser més efectiva.
  • La FLEXIBILITAT és una cosa inherent al concepte landing. La perfecció no sol aconseguir-se amb un primer disseny malgrat els nostres esforços. El comportament del comprador és sempre una incògnita moltes vegades difícilment predictible i això implica la necessitat de provar, provar i provar. Una landing flexible, és a dir, en la qual sigui fàcil realitzar i pujar canvis, és clau per a anar adaptant l’instrument a l’objectiu que volem aconseguir. És paradigmàtic en aquest sentit tot el que s’ha escrit sobre el botó del CTE. Està demostrat que un botó CTA, en funció de qual sigui la seva posició, el seu color, o el seu aspecte, pot portar-nos a resultats diferents, la qual cosa il·lustra perfectament el que estem exposant.
  • Disposar de landings ALTERNATIVES també és molt útil per a testar i comparar conversions, però tampoc cal descartar el disposar d’aquestes en funció d’altres paràmetres. A tall d’exemple, pot ser interessant disposar d’una landing diferent per al mateix producte o servei ofert en funció del públic objectiu al qual ens dirigim, per exemple, per raons d’edat, ubicació o altres circumstàncies.

 

Vull construir una Landing Page però per on començo?

Avui dia no fan falta grans recursos per a crear una landing i de fet, existeixen en la xarxa moltes opcions econòmiques de crear landings en pocs minuts i amb pocs clics. Evidentment si volem incloure sofisticades opcions de disseny i monitoratge de rendiment de la landing, existeixen professionals qualificats.

En tot cas, i, per a acabar, apostem per la landing com una eina extremadament útil que, per la seva flexibilitat, en tractar-se d’un lloc web molt senzill, ens permetrà testar sobre ella permanentment.

¿Necessites ajuda en la creació de la teva landing page? ¡T’ajudem! Contacta amb nosaltres.

Procés de compra VS Procés de venda

Procés de compra VS Procés de venda

El comportament del comprador i el del venedor sempre ha estat objecte d'estudi, per descomptat, molt abans del naixement del que avui entenem com a Màrqueting Online o Màrqueting Digital. És més, aquest comportament, especialment el del comprador, hagi estat...

×